Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského

Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského

Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského bola založená v roku 1971 v Bratislave. Nachádza sa na malebnom mieste obklopenom zeleňou v štvrti Krasňany na úpätí Malých Karpát.

Hlavným cieľom školy je pripraviť žiakov na reálny život, čo znamená vedieť tvorivo a kriticky myslieť a rýchlo a efektívne riešiť problémy. S týmto účelom škola poskytuje žiakom znalosti a schopnosti v odboroch všeobecného vzdelania. Žiakom poskytuje rozšírené znalosti najmä o dejinách, zemepise, demografii, prírodných útvaroch, ľudových zvykoch, inštitúciách a známych pamiatkach. Ciele školy sú vypracované v súlade so základnými princípmi vysoko efektívneho spôsobu výučby nazývaného integrovaná tematická výučba (ITV).

Hlavným cieľom metódy je:

 • vychovať tolerantných žiakov, ktorí dokážu pracovať v tíme a ktorí sú motivovaní k celoživotnému vzdelávaniu sa,
 • zlepšiť počítačovú gramotnosť žiakov a ich kompetencie v cudzom jazyku,
 • zvýšiť zapojenie rodičov, aby boli študenti usilovní, zodpovední a pripravení na ďalšie vzdelávanie.

Na dosiahnutie týchto cieľov vytvára škola v triedach príjemné prostredie, ktoré ú žiakov podporuje najmä sebapoznanie a sebahodnotenie. Dôraz kladie na vzájomnú komunikáciu a rešpekt.

Od januára 1978 poskytuje naša škola pedagogicko-psychologické poradenstvo a od roku 2004 využíva rôzne metódy pedagogickej a psychologickej prevencie.

Činnosti a skúsenosti

Proces výučby prebieha v laboratóriách alebo v prostredí s prístupom na internet. Žiaci aplikujú získané vedomosti, schopnosti a pohybové činnosti, keď sa zúčastňujú na vedomostných a športových súťažiach. Ako súčasť procesu výučby prispejeme k celkovému vývoju a testovaniu modelu komunikácie GSS na národnej úrovni a zároveň sa podieľame na rozširovaní výsledkov projektu.

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava

Hubeného 25, 831 53 Bratislava
Slovensko
www.zskomenskehoba.edupage.org

 • Mgr. Tatiana Kizivatová
  • Riaditeľka školy
 • Andrea Konečná
  • Učiteľka materskej školy, zástupkyňa riaditeľa školy
 • Mgr. Monika Repiská
  • Učiteľka prvého stupňa základnej školy