Materská škola Fasori Kicsinyek

Materská škola Fasori Kicsinyek

Materská škola Fasori Kicsinyek v Budapešti sa v súčasnosti skladá zo 4 zmiešaných skupín detí vo veku 3 až 7 rokov. Vzdelávací program našej materskej školy je založený na výučbe nemčiny a angličtiny a na zachovávaní maďarských ľudových tradícií. Ochrana maďarských ľudových tradícií vrátane zvykov a kultúry je zároveň spojená so snahou zjednodušiť deťom prechod od života v škôlke k životu na základnej škole. Hlavnými cieľmi nášho tímu sú: formovanie zdravého životného štýlu, emočná výchova, rozvoj intelektu a všeobecného vzdelania, ktoré napĺňa materiálne a duchovné potreby dieťaťa.

Materská škola organizuje mnoho mimoškolských aktivít pre deti usporadúvaných vonku (a aktívne sa ich aj zúčastňuje):

 • maďarské ľudové tance: program sa zameriava na zvyšovanie povedomia o maďarských ľudových hrách a piesňach medzi deťmi predškolského veku. Porozumenie tancu a hudbe je dôležitým nástrojom rozvoja rytmických a koordinačných schopností. Workshop prebieha raz týždenne pre začiatočníkov a pre skupinu pokročilých. Vďaka programu si deti:
  •  bližšie osvoja maďarské ľudové tradície prostredníctvom hier,
  •  naučia sa základné motívy maďarských ľudových tancov a ľudovej hudby a osvoja si cit pre rytmus,
  •  osvoja si pravidlá spojené s príslušnosťou k spoločenstvu,
  •  získajú empatiu a sociálne zvyky, vďaka čomu budú lepšie vychádzať s ostatnými;
 • voliteľný šachový krúžok: dnes je všeobecne prijímaným faktom, že šachy prispievajú k zlepšeniu rozvoja osobnosti, a tak sú jedným z najúčinnejších pedagogických nástrojov. Preto materská škola každý týždeň organizuje lekcie šachu pre deti, vďaka čomu:
  •  sa u detí rozvíjajú analytické, syntetické a rozhodovacie schopnosti, ktoré môžu neskôr uplatniť v reálnom živote,
  •  sa deti učia vykonávať hĺbkový a dôkladný šachový výskum, ktorý u nich vybuduje dôveru v akademický výskum v neskoršom živote,
  •  deti získajú náhľad do povahy súťaženia, ktorý im pomôže v ďalšom živote,
  •  deti musia zapájať intelektuálne schopnosti vyššej úrovne, analyzovať ťahy a ich následky a vytvárať si mentálny obraz budúcich možností;
 • hudobno-pohybová metóda: ide o metódu vyvinutú Sorosovou nadáciou. Metóda je založená na hudbe a pohybe. Ukázalo sa, že ide o efektívnu metódu používanú učiteľmi v rámci ranej pohybovej výchovy detí.

Činnosti a skúsenosti

Hlavným cieľom našej materskej školy je pomôcť deťom vštepiť motiváciu k rozvoju, aby sa aktívne zapájali a ľahšie integrovali do spoločnosti. Na dosiahnutie cieľa aktívne spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi a tiež organizujeme spoločné aktivity, aby sa tak rodičia aktívne zúčastňovali každodenného života svojich detí.

V rámci projektu GSS je našou úlohou zaistiť testovanie a overenie modelu komunikácie GSS na národnej úrovni v Maďarsku a prispieť tiež k procesu rozširovania výsledkov projektu ostatným materským školám.

Fasori Kicsinyek Kindergarten
28. Városligeti fasor, Budapešť
Maďarsko
www.fasorikicsinyek.hu

 • MSc Anikó Schwarczné Maczeovics 
  • Učiteľka bilingválnej skupiny materskej školy
 • MSc Mónika Markó
  • Učiteľka materskej školy