Masarykova univerzita v Brne (MU)

Masarykova univerzita v Brne (MU)

Masarykova univerzita v Brne (MU) je druhou najväčšou verejnou školou v Českej republike a najvýznamnejšou univerzitou na Morave. Ponúka vysokoškolské vzdelanie ako v tradičných, tak i v novovznikajúcich odboroch a v súčasnosti ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich vysokoškolských inštitúcií v Európe. Momentálne ju tvorí 9 fakúlt, ktoré pozostávajú z viac ako 200 katedier, ústavov a klinických zariadení.

Masarykova univerzita ponúka:

 • akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy s možnosťou kombinovaného diaľkového štúdia v odboroch pedagogika, učiteľstvo pre základné a stredné školy a špeciálna pedagogika;
 • štátne rigorózne skúšky pre absolventov magisterských študijných programov;
 • programy celoživotného vzdelávania učiteľov.

Pedagogická fakulta bola založená na jeseň roku 1946 ako piata fakulta Masarykovej univerzity. Hlavným cieľom fakulty je zlepšovať kvalitu života a úroveň vzdelanosti prostredníctvom vzdelávania učiteľov materských, základných a v niektorých odboroch tiež stredných škôl.

Na fakulte je zapísaných spolu 6458 študentov: 4040 v bakalárskych študijných programoch, 2246 v magisterských študijných programoch a 172 v doktorandských študijných programoch (údaje za akademický rok 2012/2013). Fakulta sa skladá z 23 katedier a zamestnáva celkom 371 akademických a neakademických pracovníkov, vrátane 15 profesorov a 59 docentov. Na fakulte vyučuje spolu 482 vyučujúcich, z toho 282 zamestnancov MU, 68 študentov a 132 externých vyučujúcich. Od roku 1947 fakultu absolvovalo 38 768 študentov.

Výskum a vývoj je jednou z priorít fakulty a zameriava sa spravidla na oblasť pedagogicky a vzdelávania, potom predovšetkým na obecnú pedagogiku, didaktiku predmetov, špeciálnu pedagogiku, vzdelávanie v oblasti zdravia a životného štýlu, aspekty sociálnej patológie a na multikultúrne vzdelávanie.

Odborníci z jednotlivých katedier sa podieľajú na výskume v širokej škále vedeckých disciplín ako členovia fakultných výskumných tímov alebo v spolupráci s ďalšími univerzitami či výskumnými ústavmi. Fakulta tiež úzko spolupracuje s ministerskými ústavmi a ďalšími inštitúciami, ako sú napríklad Správa utečeneckých zariadení ministerstva vnútra, Múzeum rómskej kultúry, Stredisko voľného času Lužánky, Ekologický inštitút Veronica a Dom umenia mesta Brna. Neoddeliteľnou súčasťou výskumu v mnohých vedeckých odboroch tvorí tiež spolupráca so zahraničnými inštitúciami.

Masarykova univerzita navyše kladie veľký dôraz na medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi. Univerzita podporuje neustálu výmenu znalostí, nápadov a informácií a tiež výskumníkov, vyučujúcich a študentov na celosvetovej úrovni a zaisťuje tak rovnaké príležitosti pre všetkých záujemcov o vzdelávanie a výskum.

Činnosti a skúsenosti

Najdôležitejšie činnosti našej fakulty možno zhrnúť nasledovne:

 • učiteľské vzdelávacie programy: fakulta poskytuje učiteľské vzdelanie v oblasti pedagogiky, učiteľstvo pre predškolské zariadenia a základné školy a tiež v odbore špeciálnej pedagogiky;
 • výskum a vývoj: fakulta zrealizovala viac ako 60 projektov v oblasti školského vzdelávania a pedagogiky v partnerskej či investorskej spolupráci s najrôznejšími národnými a medzinárodnými spoločnosťami, neštátnymi organizáciami a združeniami. Výskum a vývoj v oblasti pedagogiky bude neoceniteľným nástrojom pre rozvoj metodiky projektu GSS;
 • publikačná činnosť: odborníci pôsobiaci na fakulte v roku 2015 publikovali viac ako 85 kníh a článkov v relevantných domácich i medzinárodných vedeckých časopisoch v odbore predškolského a základného vzdelávania;
 • sledovanie a vyhodnocovanie akademickej kvality: zvyšovanie kvality vzdelávacích a výskumných činností je jednou zo strategických priorít Pedagogickej fakulty MU, preto veľmi detailne sleduje a hodnotí všetky vnútorné i vonkajšie aspekty. Za metodické riadenie mechanizmov sledovania a zaisťovania kvality zodpovedá Centrum pre kvalitu, Odbor pre stratégiu a Odbor výskumu MU.

V rámci projektu GSS budeme podporovať proces vývoja intelektuálneho výstupu a zároveň budeme vyhodnocovať jednotlivé činnosti v rámci projektu a ich dosah, a tak poskytneme akademické know-how a odborné znalosti v oblasti predškolského vzdelávania.

Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 617/9, Brno
http://www.muni.cz/ped/

 • PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Vedúca tímu za PedF MU Brno
  • Odborný garant pre predškolské vzdelávanie
 • Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Odborný garant pre oblasť základného vzdelávania