Škola Plzeň-Božkov

Škola Plzeň-Božkov

Škola Plzeň-Božkov bola založená v roku 1828 a v súčasnosti združuje materskú školu, prvý stupeň základnej školy a školskú družinu.

Škola využíva najmodernejšie metódy, aby tak poskytla žiakom podmienky nevyhnutné na to, aby sa stali zdravými, sebavedomými študentmi, ktorí vedia vyjadriť a obhájiť svoje názory a ktorí preberajú zodpovednosť za seba i za druhých. Žiakov podporujeme, aby pri vyhľadávaní informácií o zadaných témach využívali internet pod dohľadom svojho vyučujúceho. Pracujeme podľa programu podpory zdravého životného štýlu, snažíme sa viesť deti k pohybu a športu.

ZŠ pracuje v 1. a 2. ročníku podľa školského vzdelávacieho programu Škola pre všetkých, v 3. – 5. ročníku podľa vzdelávacieho programu Základná škola. Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje anglický jazyk.

Škola využíva k vlastnej evaluácii štandardizované testy Kalibro a Scio. Evaluácia v škole prebieha podľa vlastného evaluačného plánu a žiaci sú vedení k hodnoteniu vlastnej práce.

Každoročne organizujeme pre deti súťaže: recitačné, výtvarné, športové, matematické olympiády. Deti si na každý rok vytvárajú kalendár. Po vyučovaní ponúkame svojim žiakom i ostatným deťom veľký výber nepovinných predmetov a krúžkov.

Činnosti a skúsenosti

Medzi výhody našej školy patrí najmä jej rodinné prostredie. Vďaka nižšiemu počtu žiakov v triede, väčšinou okolo dvadsať, je možné pristupovať ku každému žiakovi individuálne, brať ohľad na jeho potreby, schopnosti a možnosti. Škola uplatňuje nové metódy práce, ktorými sa z detí snažíme vychovať zdravo sebavedomých žiakov, ktorí dokážu vyjadriť a odôvodniť svoje názory, prijímať zodpovednosť za seba i druhých. Dokážu spolupracovať, hľadať a objavovať.

V rámci projektu podporíme konzorcium tým, že prispejeme vo fáze vývoja, najmä však budeme mať na starosti testovanie a potvrdenie výstupu GSS.

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Plzeň
Vřesinská 17, Plzeň

http://www.zsplzenbozkov.cz/

 • Mgr. et Bc. Hana Stýblová
  • Riaditeľka školy
  • Prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Monika Kalašová
  • Učiteľka materskej školy
 • Mgr. Jiřina Říhová
  • Učiteľka prvého stupňa základnej školy