O projekte

Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Prieskum, ktorý vykonala OECD a Európska komisia, ukazuje, že predškolské vzdelávanie prináša množstvo výhod, ako napríklad duševnú pohodu dieťaťa, lepšie a vyváženejšie študijné výsledky a v celospoločenskom ponímaní aj sociálny a ekonomický rozvoj.

V roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej politiky“, teda analýzy zameriavajúce sa na problémy, ktoré sa vzťahujú na kvalitu predškolského vzdelávania v rôznych krajinách. Obsahujú možnosti a stratégie, ako predškolské vzdelávanie v jednotlivých krajinách zlepšiť. I pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko boli navrhnuté podobné postupy, napríklad:

  • zlepšenie nadväznosti predškolského vzdelávania na základné vzdelávanie,
  • zlepšenie komunikačných schopností zamestnancov škôl pre efektívnu realizáciu rámcového vzdelávacieho programu.

Good start to school (GSS) je projekt, ktorý sa zameriava na spomínané problémy. Výstupom, ktorý je určený všetkým osobám zainteresovaným v predškolskom vzdelávaní, hlavne učiteľom a rodičom, je príprava a nasledovné zavedenie inovatívneho modelu komunikácie medzi rodinou a materskou školou a umožní skvalitnenie cieľov výchovy a vzdelávania. Projekt má za úlohu naštartovať medzi nimi aktívnu komunikáciu, keďže v dnešnej dobe sú prístup a očakávania od vzdelávacieho programu a jeho realizácie v MŠ u oboch skupín rozdielne. Výstupy projektu budú k dispozícii vo forme zbierky praktických materiálov, a to štruktúrovaného formulára pre záznamy diagnostického sledovania detí v MŠ, príručky pre učiteľov a príručky pre rodičov.

Projekt GSS sa zameriava na tri hlavné cieľové skupiny.

Dieťa:

Deti v predškolskom vzdelávaní potrebujú získavať kľúčové kompetencie aj znalosti a schopnosti potrebné na postup do základného a ďalšieho vzdelávania, aby prechod medzi jednotlivými stupňami vzdelávacej sústavy bol čo najhladší.

Učiteľ:

Výskumy ukazujú, že vzdelávanie v materskej škole môže zamedziť budúcim problémom s gramotnosťou, jazykom a počítaním. Avšak aby práca učiteľov bola efektívna, potrebujú podporu rodičov. Je dôležité zavádzať také vzdelávacie aktivity, ktoré pomôžu rozvoju každého dieťaťa, budú rešpektovať jeho individuálne schopnosti a zručnosti, lepšie pochopia a budú pristupovať k práve sa vyvíjajúcej osobnosti a brať do úvahy jeho socioekonomické zázemie.

Rodič:

Efektívnejšie zapojenie rodičov do predškolského vzdelávania prinesie lepšiu spoluprácu so školou a povedie k zosilneniu zodpovednosti rodičov za rozvoj a vzdelanie dieťaťa. Toto platí najmä pre rodičov s horším socioekonomickým zázemím alebo pre prisťahovalcov.

Share this article: