Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita v Brně (MU) je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a nejvýznamnější univerzitou na Moravě. Nabízí vysokoškolské vzdělání jak v tradičních, tak v nově vznikajících oborech a v současnosti se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích vysokoškolských institucí v Evropě. V současné době se sestává z 9 fakult tvořených více jak 200 kateder, ústavů a klinických zařízení.

Masarykova univerzita nabízí:

 • akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy s možností kombinovaného a dálkového studia v oborech pedagogika, učitelství pro základní a střední školy a speciální pedagogika;
 • státní rigorózní zkoušku pro absolventy magisterských studijních programů;
 • programy celoživotního vzdělávání pro učitele.

Pedagogická fakulta byl založena na podzim roku 1946 coby pátá fakulta Masarykovy univerzity. Hlavním cílem fakulty je zlepšovat kvalitu života a úroveň vzdělanosti prostřednictvím vzdělávání učitelů mateřských, základních a v některých oborech též středních škol.

Na fakultě je zapsáno celkem 6458 studentů: 4040 v bakalářských studijních programech, 2246 v magisterských studijních programech a 172 v doktorských studijních programech (údaje za akademický rok 2012/2013). Fakulta se skládá z 23 kateder a zaměstnává celkem 371 akademických i neakademických pracovníků, včetně 15 profesorů a 59 docentů. Na fakultě vyučuje celkem 482 vyučujících, z toho 282 zaměstnanců MU, 68 studentů a 132 externích vyučujících. Od roku 1947 fakultu absolvovalo 38 768 studentů.

Výzkum a vývoj je jednou z priorit fakulty a zaměřuje se zejména na oblast pedagogiky a vzdělávání, především pak na obecnou pedagogiku, didaktiku předmětů, speciální pedagogiku, vzdělávání v oblasti zdraví a životního stylu, aspekty sociální patologie a na multikulturní vzdělávání.

Odborníci z jednotlivých kateder se podílejí na výzkumu v široké škále vědeckých disciplín, buď coby členové fakultních výzkumných týmů, či ve spolupráci s dalšími univerzitami nebo výzkumnými ústavy. Fakulta též úzce spolupracuje s ministerskými ústavy a dalšími institucemi, jakými jsou například Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Muzeum romské kultury, Středisko volného času Lužánky, Ekologický institut Veronica a Dům umění města Brna. Nedílnou součást výzkumu v mnoha vědeckých oborech tvoří též spolupráce se zahraničními institucemi.

Masarykova univerzita navíc klade velký důraz na mezinárodní spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy. Univerzita podporuje neustálou výměnu znalostí, nápadů a informací a také výzkumníků, vyučujících a studentů na celosvětové úrovni, a zajišťuje tak rovné příležitosti pro všechny zájemce o vzdělávání a výzkum.

Činnosti a zkušenosti

Nejdůležitější činnosti naší fakulty lze shrnout následovně:

 • učitelské vzdělávací programy: fakulta poskytuje učitelské vzdělání v oblasti pedagogiky, učitelství pro předškolní zařízení a základní školy a také v oboru speciální pedagogiky;
 • výzkum a vývoj: fakulta realizovala více než 60 projektů v oblasti školského vzdělávání a pedagogiky ve spolupráci s nejrůznějšími národními i mezinárodními společnostmi, nevládními organizacemi a sdruženími coby partnery či investory. Výzkum a vývoj v oblasti pedagogiky bude nedocenitelným nástrojem pro rozvoj metodiky projektu GSS;
 • publikační činnost: odborníci působící na fakultě v roce 2015 publikovali více než 85 knih a článků v relevantních domácích i mezinárodních vědeckých časopisech v oboru předškolního a základního vzdělávání;
 • sledování a vyhodnocování akademické kvality: zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných činností je jednou ze strategických priorit Pedagogické fakulty MU, pročež velmi detailně sleduje a hodnotí veškeré jejich vnitřní i vnější aspekty. Za metodické řízení mechanismů sledování a zajišťování kvality zodpovídá Centrum pro kvalitu, Odbor pro strategii a Odbor výzkumu.

V rámci projektu GSS budeme podporovat proces vývoje intelektuálního výstupu a zároveň budeme vyhodnocovat jednotlivé činnosti v rámci projektu a jejich dopad, a poskytneme tak akademické know-how a odborné znalosti v oblasti předškolního vzdělávání.

Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 617/9, Brno
http://www.muni.cz/ped/

 • PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Vedoucí týmu za PedF MU Brno
  • Odborný garant pro předškolní vzdělávání
 • Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Odborný garant pro oblast základního vzdělávání