O projektu

Předškolní vzdělávání je základem pro další učení v životě a v mnoha zemích Evropské unie se stává prioritou. Průzkum, který provedla OECD a Evropská komise, ukazuje, že předškolní vzdělávání přináší celou řadu výhod jako například duševní pohodu dítěte, lepší a vyváženější studijní výsledky a na úrovni celé společnosti potom sociální a ekonomický rozvoj.

V roce 2012 OECD vytvořila tzv. „Výhledy vzdělávací politiky“, což jsou analýzy, které se zaměřují na problémy vztahující se ke kvalitě předškolního vzdělávání napříč různými zeměmi. Tyto zprávy navrhují možnosti a strategie, jak předškolní vzdělávání v jednotlivých zemích zlepšit. I pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko byly navrženy podobné postupy, mezi jinými například:

  • zlepšení návaznosti předškolního vzdělávání na vzdělávání základní;
  • zlepšení komunikačních dovedností zaměstnanců škol pro efektivní realizaci rámcového vzdělávacího programu.

Good start to school (GSS) je projekt, který se zaměřuje na výše zmíněné. Výstupem, který je určen všem zainteresovaným osobám v předškolním vzdělávání, hlavně tedy učitelům a rodičům, je příprava a následné zavedení inovativního modelu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou, který umožní zkvalitnění společného sdílení cílů výchovy a vzdělávání. Projekt má za úkol nastartovat mezi nimi aktivní komunikaci, jelikož v nynější době jsou přístup a očekávání od RVP a jeho realizace v MŠ u obou skupin rozdílné. Výstupy projektu budou k dispozici ve formě kompletu praktických materiálů, a to strukturovaného formuláře pro záznamy diagnostického sledování dětí v MŠ, metodické příručky pro učitele a příručky pro rodiče.

Projekt GSS se zaměřuje na tři hlavní cílové skupiny.

Dítě:

Děti v předškolním vzdělávání potřebují získávat jak klíčové kompetence, tak znalosti a dovednosti potřebné pro postup do základního a dalšího vzdělávání, aby přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávací soustavy byl co nejhladší.

Učitel:

Výzkumy ukazují, že vzdělávání v mateřské škole může zamezit budoucím problémům s gramotností, jazykem a počty. Nicméně aby práce učitelů byla efektivní, potřebují podporu rodičů. Je důležité zavádět takové vzdělávací aktivity, které rozvíjí každé dítě, respektovat jeho individuální schopnosti a dovednosti, lépe pochopit a přistoupit k právě se vyvíjející osobnosti a brát v potaz jeho socioekonomické zázemí.

Rodič:

Efektivnější zapojení rodičů do předškolního vzdělávání přinese lepší spolupráci se školou a povede k zesílení odpovědnosti rodičů za rozvoj a vzdělání dítěte. Toto platí nejvíce pro rodiče s horším socioekonomickým zázemím nebo přistěhovalce.

Share this article: