12. prosince 2016: NEWSLETTER č. 2

Představujeme druhý newsletter projektu Good Start to School, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Mezi našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

Jak si vedeme?

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit úroveň předškolního vzdělávání. Toho bychom chtěli dosáhnout zejména zlepšením komunikace mezi školou a rodinou a usnadněním přechodu z MŠ na ZŠ. Jak název projektu napovídá, naším úkolem je připravit dětem co možná nejlepší začátek na základní škole. Hlavními výstupy jsou:

 • metodická příručka pro pedagogy,
 • praktická příručka pro rodiče,
 • evaluační karta dítěte.

Všechny výstupy jsou ve fázi testování. Newsletter Vám umožní nahlédnout našemu týmu pod pokličku…

Metodická příručka pro pedagogy

Základem spolupráce rodiny a školy je způsob, jakým jsou rodičům poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, to, jak rodiče na tyto informace reagují a zda škola i rodiče spolupracují při rozvoji dítěte, což je zájmem obou stran. Učitelky jsou odpovědné za vytvoření kontaktu s rodinou. Svým jednáním významně ovlivňují kvalitu vztahu a spolupráce, způsob komunikace, její obsah a průběh.

Efektivní a systematická spolupráce a komunikace mezi rodinou a mateřskou školou o výsledcích dítěte napomáhá vzájemnému pochopení a zabezpečuje větší shodu ve výchově a vzdělávání dítěte.

 

Podle výroční zprávy ČŠI (2015) poskytují učitelky rodičům nejčastěji informace v přímém kontaktu na třídních schůzkách, při každodenní komunikaci „tváří v tvář“ při příchodu, odchodu dětí, neformálně na akcích školy, prostřednictvím webových stránek školy. Velmi oblíbená je také telefonická a elektronická komunikace. Konzultační hodiny nabízí 46,7 % škol, což je již značný pokrok, ale poukazuje to na slabé místo v bezprostřední komunikaci školy i rodičů nad výsledky a průběhem vzdělávání dítěte.

Ústředním tématem příručky pro učitele je diagnostický a evaluační nástroj PREDICT (z angl. PREschool DIagnostic and Communication Tool), který vnímáme jako důležitý prostředek pro poskytování informací o dítěti a „důkazní materiál“ pro kvalitní komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Jeho citlivé využití staví na diagnostických profesních kompetencích učitelek a na jejich schopnostech a dovednostech komunikovat získané informace o výsledcích vzdělávání s dětmi, rodiči, popřípadě s dalšími odborníky.

Využití diagnostického a evaluačního nástroje pro zjištění školní zralosti, který popisuje metodická příručka pro učitele, může přispět k plynulejšímu přechodu dítěte do dalšího stupně vzdělávání a umožnit mu dosahovat lepších výsledků, ale i osobního maxima a spokojenosti.

 

Evaluační nástroj PREDICT se zaobírá deseti následujícími oblastmi:

 1. Gramotnost
 2. Zdraví
 3. Komunikace
 4. Sebepojetí
 5. Respekt
 6. Aktivita
 7. Samostatnost
 8. Přístup k učení
 9. Pravidla
 10. Řešení problémů

Evaluační nástroj PREDICT vnikl s cílem:

 1. Podpořit spolupráci rodiny a školy v úsilí o rozvoj dítěte.
 2. Jednoduchou formou přispět k porozumění cílům předškolního vzdělávání, zejména významu klíčových kompetencí.
 3. Graficky a názorně podložit argumentaci pro vzájemnou výměnu informací o rozvoji dítěte mezi učitelkami MŠ a rodiči.
 4. Sledovat kompetence dětí, které jsou hlavním výstupem předškolního vzdělávání.
 5. Usnadnit přechod mezi mateřskou a základní školou.

Praktická příručka pro rodiče

Praktickou příručku pro rodiče připravily autorky se snahou podpořit komunikaci rodiny s mateřskou školou. Součástí příručky je představení diagnostického nástroje, který používají učitelky k záznamu informací o dítěti. Informace zaznamenané pomocí tohoto diagnostického nástroje mají podpořit kvalitu spolupráce rodiny a mateřské školy, ale zejména zkvalitnit vzdělávací proces ve prospěch individuální podpory každého jednotlivého dítěte.

Autorky jsou přesvědčeny, že komunikace mezi mateřskou školou a rodinou je důležitou součástí předškolního vzdělávání.

Kvalita komunikace má vliv na výsledky vzdělávání, respektive podporuje efektivní rozvoj dítěte.

 

I proto je důležité, aby byly obě zainteresované strany informovány o metodách, postupech a smyslu jednotlivých kroků při využití diagnostického nástroje PREDICT.

Co nás čeká v dalším období?

Na jaře roku 2017 nás čeká další mezinárodní projektové setkání, které se tentokrát odehraje v Budapešti. Během tohoto setkání budeme hodnotit dosavadní výsledky testování našich projektových výstupů. Jakmile se školním rokem skončí testovací období projektu, ke slovu se opět dostanou autorky, které budou mít za úkol zapracovat výsledky testování.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v následujícím roce 2017.

Share this article: 
Czech